CZ EN

Consulteco s.r.o.

je poradenská společnost, která od roku 1998 působí v oblastech chemie a ekologických služeb. Zkušenosti sbírané od roku 1998 (dříve pod názvem Ing. Radka Vokurková) zaručují našim zákazníkům kvalitu a praxí ověřené profesionální služby zejména při plnění požadavků kladených právními normami v oblasti chemických látek a ochrany a tvorby životního prostředí.

HLAVNÍ BODY NAŠÍ PRÁCE

  • Zavádíme přehledný systém nakládání s chemickými látkami – správné značení látek, záruka aktualizace bezpečnostních listů, plnění povinností zápisu směsí do CHES, sledování limitů látek pro případnou registraci apod.
  • Zajistíme plnění legislativních požadavků v oblasti environmentu tak, aby nedocházelo k postihům firmy ze strany orgánů státní správy.
  • Prověříme možnosti úspor v environmentální oblasti – efektivní využití odpadů, samostatné řešení průmyslových obalů apod.
  • Pomáháme prosadit nové technologie a trendy v oblasti environmentu.
  • Nabízíme software pro tvorbu bezpečnostních listů

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

v oblasti praktického naplňování právních norem z oblasti životního prostředí v podmínkách konkrétní organizace klienta. Součástí nabízených služeb je zastupování klienta v procesu správního řízení před orgány státní správy, a to jak v souvislosti s podáváním žádostí, tak i v průběhu kontrolní činnosti orgánů státní správy a řešení výsledků těchto kontrol. Pomůžeme vám především v problematice nakládání s odpady, ochraně ovzduší, nakládáním s obaly, nakládání s chemickými látkami a směsmi, s prevencí havárií při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, při zavádění systému environmentálního managementu a s problematikou ADR. Pro zájemce o ještě komplexnější služby zajišťujeme plnohodnotné, oprávněním podložené poradenství v oblasti BOZP, včetně OHSAS a prostřednictvím ověřené externí osoby s dlouholetou praxí obsáhneme i problematiku vodního hospodářství.

ŠKOLÍCÍ ČINNOST

ve vztahu k požadovaným potřebám klientů zaměřená přímo na cílovou skupinu odpovědných pracovníků s přihlédnutím k jejich pracovnímu zařazení. V rámci školení seznamujeme klienty s praktickým naplňováním požadavků právních a ostatních norem z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí s ohledem na obor podnikání klienta. Školení přizpůsobujeme cílové skupině pracovníků klienta - od řadových zaměstnanců přes vedoucí pracovníky, až po podnikové specialisty s odpovědností pro obor environmentu. Hlavní pozornost věnujeme problematice nakládání s odpady, ochraně ovzduší, nakládáním s obaly, nakládání s chemickými látkami a směsmi, prevenci havárií při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a zavádění systému environmentálního managementu. Spolupráci nabízíme i při řešení problematiky bezpečnostního poradce pro ADR.

Aktuálně pořádané semináře

SPECIÁLNÍ SEMINÁŘE PRO UČITELE

Nabízíme jediný akreditovaný kurz připravený „na míru“ pro učitele zaměřený na aktuální chemickou legislativu ve školství. Seminář je akreditovaný MŠMT č.j. MSMT-15488/2016-1-443 podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Účastníci kurzu obdrží Osvědčení o absolvování.

Učitelé chemie se zde dozvědí aktuální informace z legislativy o povolených a zakázaných chemických látkách používaných při pokusech, o nových postupech klasifikace a testování chemických látek, podmínkách označování a skladování látek a směsí a další aktuální informace z oblasti chemie. Zároveň obdrží i „šikovné“ pomůcky pro orientaci v novém systému značení látek a směsí dle Nařízení CLP a aktuální Periodickou tabulku prvků ve formě plakátu.

CLP ETIKETY PRO ŠKOLNÍ CHEMIKÁLIE

Limitovaná edice. Sada více než 370 etiket dle CLP na školní laboratorní chemikálie v ceně 3.160,- bez DPH včetně poštovného.

CERTIFIKÁTY

Poradenská činnost v oblasti nakládání s chemickými látkami, odpady, obaly, ochrany ovzduší, EIA na základě následujících dokladů:

  • Oprávnění MŽP pro zpracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí č.j. 6509/2934/OPVI/04 a č.j. 48799/ENV/08.
  • Bezpečnostní poradce pro ADR - osvědčení Ministerstva dopravy č. 2302
  • Vysokoškolské vzdělání na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Kvalita nabízených služeb je garantována nejen dlouholetou praxí v oboru (od roku 1998), ale také aktivní spoluprací s výzkumnými ústavy, univerzitami a příslušnými státními orgány/organizacemi.

KONTAKTY

Ing. Vokurková Radka
Jednatelka společnosti
E–mail:  
  Mobil:  
radka.vokurkova@consulteco.cz
+420 777_ 331 771  Skype chat button icon
 
Eva Koliášová
Konzultant
E–mail:  
  Mobil:  
eva.koliasova@consulteco.cz
+420 604_ 906 976  Skype chat button icon
 
Ing. Markéta Bisová
Konzultant
E–mail:  
  Tel.:  
marketa.bisova@consulteco.cz
+420 326_ 724 661  Skype chat button icon
 
Ing. Hana Doušová
Správce databáze
bezpečnostních listů
E–mail:  
  Mobil:  
msds@consulteco.cz
+420 720_ 508 579  Skype chat button icon
 
Andrea Kolářová
Konzultant
E–mail:  
  Mobil:  
andrea.kolarova@consulteco.cz
+420 777_ 072 029
 
Martin Pešina
Technická podpora
E–mail:  
casec@consulteco.cz
 

ODKAZY