O nás

Consulteco s.r.o. je poradenská společnost, která od roku 1998 působí v oblastech chemie a ekologických služeb. Zkušenosti sbírané od roku 1998 (dříve pod názvem Ing. Radka Vokurková) zaručují našim zákazníkům kvalitu a praxí ověřené profesionální služby zejména při plnění požadavků kladených právními normami v oblasti chemických látek a ochrany a tvorby životního prostředí.

HLAVNÍ BODY NAŠÍ PRÁCE

  • Zavádění přehledného systému nakládání s chemickými látkami a směsmi – kontrola správné klasifikace a označení výrobků dle Nařízení CLP a dalších předpisů vztahujícíh se k danému typu výrobků, aktualizace bezpečnostních listů, plnění povinností zápisu nebezpečných směsí do registru Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Vyhodnocení plnění povinností Nařízení REACH a jeho příloh (SVHC látky, látky vyžadující Povolení ad.), sledování množstevních limitů dovážených látek ve výrobku pro potřebu registrace látek apod.
  • Zajištění plnění legislativních požadavků v oblasti environmentu a ISO 14001.
  • Prověření možnosti úspor v environmentální oblasti – efektivní využití odpadů, samostatné řešení průmyslových obalů apod.
  • Pomoc při prosazování nových technologií a trendů v oblasti environmentu.
  • Nabízíme software CASEC pro management chemických látek, směsí a předmětů a pro tvorbu bezpečnostních listů

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

v oblasti praktického naplňování právních norem z oblasti životního prostředí v podmínkách konkrétní organizace klienta. Součástí nabízených služeb je zastupování klienta v procesu správního řízení před orgány státní správy, a to jak v souvislosti s podáváním žádostí, tak i v průběhu kontrolní činnosti orgánů státní správy a řešení výsledků těchto kontrol. Pomůžeme vám především v problematice nakládání s odpady, ochraně ovzduší, nakládáním s obaly, nakládání s chemickými látkami a směsmi, s prevencí havárií při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, při zavádění systému environmentálního managementu a s problematikou ADR. Pro zájemce o ještě komplexnější služby zajišťujeme plnohodnotné, oprávněním podložené poradenství v oblasti BOZP, včetně OHSAS a prostřednictvím ověřené externí osoby s dlouholetou praxí obsáhneme i problematiku vodního hospodářství.

ŠKOLÍCÍ ČINNOST

ve vztahu k požadovaným potřebám klientů zaměřená přímo na cílovou skupinu odpovědných pracovníků s přihlédnutím k jejich pracovnímu zařazení. V rámci školení seznamujeme klienty s praktickým naplňováním požadavků právních a ostatních norem z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí s ohledem na obor podnikání klienta. Školení přizpůsobujeme cílové skupině pracovníků klienta - od řadových zaměstnanců přes vedoucí pracovníky, až po podnikové specialisty s odpovědností pro obor environmentu. Hlavní pozornost věnujeme problematice nakládání s odpady, ochraně ovzduší, nakládáním s obaly, nakládání s chemickými látkami a směsmi, prevenci havárií při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a zavádění systému environmentálního managementu. Spolupráci nabízíme i při řešení problematiky bezpečnostního poradce pro ADR.

SPECIÁLNÍ SEMINÁŘE PRO UČITELE

Nabízíme jediný akreditovaný kurz připravený „na míru" pro učitele zaměřený na aktuální chemickou legislativu ve školství. Seminář je akreditovaný MŠMT č.j. MSMT-15488/2016-1-443 podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Účastníci kurzu obdrží Osvědčení o absolvování.

Učitelé chemie se zde dozvědí aktuální informace z legislativy o povolených a zakázaných chemických látkách používaných při pokusech, o nových postupech klasifikace a testování chemických látek, podmínkách označování a skladování látek a směsí a další aktuální informace z oblasti chemie. Zároveň obdrží i „šikovné" pomůcky pro orientaci v novém systému značení látek a směsí dle Nařízení CLP a aktuální Periodickou tabulku prvků ve formě plakátu.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podporujeme sportovní aktivity dětí a mládeže. Mezi naše zájmové oblasti patří: 

sportovní tanec https://www.facebook.com/elion.tanec (profilový fotobook Juniorských mistrů ČR zde). 

triatlon https://www.vokolopole.cz/

fotbal http://dbsk.cz/ 

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: marketa.vojtkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940