CZ EN

NEBOJTE SE POKUSŮ!
Dovolujeme si vás pozvat na seminář Aplikace nového značení dle předpisů ve výuce chemie, který je jako jediný v ČR akreditovaný MŠMT v rámci vzdělávacího programu pro pedagogy.

Obsahem kurzu je seznámení s klasifikacemi dle Nařízení CLP, nové značení rizik chemických látek, bezpečná manipulace a nakládání s CHLS, správné skladování, označování a ochranné pomůcky při práci v laboratoři nebo při provádění pokusů.

Na semináři také obdržíte praktické materiály, které vám usnadní povinné přeznačení chemikálií skladovaných ve školách či poskytnou další užitečné informace.

Po absolvování kurzu obdržíte Osvědčení sloužící jako doklad o účasti v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (v souladu s § 26 zákona č. 563/2004 Sb.)

Zaměstnavatel (ředitel školy) je povinen zajistit zaměstnancům školy školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady týkající se pedagogické činnosti a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy a dokumenty, technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o zacházení s hořlavinami, chemickými látkami a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. (§ 349 odst. 1 ZP).


Termíny a místa konání ve školním roce 2017/2018

(ke stažení zde)

KódDatumMěstoAdresaStatus
424.01.2018PardubiceDům techniky Pardubice spol. s.r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice20 volných míst
525.01.2018OstravaSANIT, s.r.o., 28. října 165, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 2 volných míst
618.04.2018Hradec KrálovéZRUŠENOObsazeno
726.04.2018PlzeňZRUŠENOObsazeno

Program vzdělávací akce Aplikace nového značení dle předpisů ve výuce chemie II

(ke stažení zde)

9.30 - 10.00  Prezence
10.00 - 11.30  Legislativní novinky v oblasti používání nebezpečných chemických látek a směsí při pokusech ve školách
Nebezpečné vlastnosti chemických látek, přehled a charakteristika
Zjišťování nebezpečnosti roztoků a směsí včetně příkladů
11.30 - 12.00  Přestávka, občerstvení
12.00 - 14.00  Příklady pokusů pro ZŠ a SŠ
Bezpečnostní list, označování chemikálií
Podrobný postup pro vyhodnocení bezpečného skladování chemikálií ve školách
Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými CHLS o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
Užitečné zdroje informací o CHLS – pro uživatele SW CASEC a další zájemce prezentace postupu tvorby etikety a Pravidel k projednání s KHS
Diskuze
Přednáší  Ing. Radka Vokurková
Ing. Oldřich Petira, CSc.
Účastnický poplatek
1460,- Kč bez DPH (vložné a materiály)
Platba převodem na účet společnosti Consulteco s.r.o., UniCredit Bank, č. účtu 2113692196/2700, VS číslo faktury, SS kód pro místo konání kurzu.
Fakturu - daňový doklad obdržíte 14 dní před konáním vybraného kurzu.


Pravidelné bezplatné semináře

pro nové uživatele softwaru CASEC


KódDatumMěstoAdresaStatus
2227.02.2018Mladá BoleslavConsulteco s.r.o., Táborská 9228 volných míst
2320.03.2018Mladá BoleslavConsulteco s.r.o., Táborská 9228 volných míst
2410.04.2018Mladá BoleslavConsulteco s.r.o., Táborská 9228 volných míst

Program kurzu

(ke stažení zde)

09.00 - 12.00  Vkládání uživatelských bezpečnostních listů
Tvorba etiket
Tvorba karet a rozšířených KHS Pravidel
Tvorba reportů
Tvorba bezpečnostních listů
Modul ADR

Program semináře lze upravit dle individuální dohody.

Přihlášky zasílejte na marketa.bisova@consulteco.cz , Tel 326 724 661
nebo objednávejte přímo zde

Vyhodnocení expozičních scénářů používaných chemických látek


KódDatumMěstoAdresaStatus
3214.02.2018PrahaSČMVD, Václavské nám. 831/2115 volných míst
3321.03.2018PrahaSČMVD, Václavské nám. 831/2119 volných míst
3416.05.2018PrahaSČMVD, Václavské nám. 831/2120 volných míst

Program kurzu

(ke stažení zde)

09.00 - 10.50  Expoziční scénáře a povinnosti s nimi spojené – ing. Lenka Lišková
10.50 - 11.30  Občerstvení
11.30 - 12.30  Obecný postup při vyhodnocování ES – ing. Oldřich Petira
12.30 - 12.45  Přestávka
12.45 - 14.30  Řešení praktických příkladů vyhodnocení ES

Expoziční scénář (ES)
  • nástroj k řízení rizika expozice NCHLS
  • soubor podmínek a popis použití

Expoziční scénář (ES) má povinnost vypracovat firma, která vyrábí nebo dováží látku registrovanou v tonáži nad 10 tun/rok a současně se jedná o látku klasifikovanou jako nebezpečná nebo splňující kritéria PBT či vPvB. Pokud takovou látku používáte, Váš dodavatel musí poskytnout bezpečnostní list s přílohou v podobě ES. Vy jako následný uživatel jste povinni vyhodnotit plnění ES dodaného výrobcem pro váš typ použití.

Účastnický poplatek: 3990 Kč bez DPH

Přihlášky zasílejte na eva.koliasova@consulteco.cz , Tel 604 906 976
nebo objednávejte přímo zde

Školení pro uživatele softwaru CASEC

a seminář k expozičním scénářům


KódDatumMěstoAdresaStatus
2124.05.2018Klokočov na VysočiněKlokočov 87, 58301 Chotěboř19 volných míst

Program kurzu

(ke stažení zde)

Čtvrtek 24.05. 2018
09.00 - 09.30  Prezentace
09.30 - 12.00  Vkládání uživatelských bezpečnostních listů
Zadání informací z výroby k danému výrobku Přílohy - příklady
Tvorba etiket, multijazyčná etiketa
Tvorba karty výrobku
Tvorba rozšířených Pravidel pro nakládání s GHS 05,06,08
12.00 - 13.00  Oběd
13.00 - 15.00  Tvorba reportů
Havarijní plán dle vodního zákona
Průmyslové havárie
VOC – těkavé organické látky
Množství látky k registraci dle Nařízení REACH
Rizikové látky ve výrobcích
Kontrola SVHC látek v používaných produktech
Pátek 25.05. 2018
08.00 - 12.00  Program dle požadavků účastníků

 
Eva Koliášová
Radka Vokurková
12.00 - 13.00  Oběd
13.00 - 15.00  Program dle požadavků účastníků

 
Eva Koliášová
Radka Vokurková

V průběhu obou dnů je občerstvení, káva, čaj stále k dispozici.

Účastnický poplatek: 2990 Kč bez DPH

Přihlášky zasílejte na eva.koliasova@consulteco.cz , Tel 604 906 976
nebo objednávejte přímo zde
Pozvánka na školení Kurz CHELEPO - chemická legislativa pro Průmysl a Obchod

www.chelepo.cz

Termíny:

  • 17. - 18.04. 2018 Brno
  • 24. - 25.04. 2018 Praha