CZ ENCASEC

Na základě dlouholetých zkušeností s vedením evidence chemických látek a aktualizací bezpečnostních listů na mnoha provozech vznikl pomocník:

Chemical Abstracts Service Evidence Center  CAS evidenční centrum

Software pro bezpečnostní listy

Díky tomu jsme získali dokonalý přehled o provozech (množství a charakteristika používaných látek) a měly vždy připojený aktuální bezpečnostní list, který nyní sdílíme se všemi uživateli programu.

Dalším krokem bylo zjednodušení a „urychlení“ tvorby pravidel pro nakládání s žíravými a toxickými látkami a směsmi, které se nám podařilo prostřednictvím tvorby Karty chemické látky zoptimalizovat tak, že jsou při projednání s KHS akceptována a uznávána. Zároveň si tyto Karty tisknou na provozy společnosti certifikované ISO 14001 ke splnění požadavku informovanosti zaměstnanců o nebezpečí látek používaných na pracovišti pro zaměstnance (nejen pro žíravé a toxické látky).

V neposlední řadě je nespornou výhodou, že etiketu na výrobek si vytiskněte sami, bez znalosti aktuálních požadavků nařízení CLP a máte jistotu, že označení je z pohledu chemického zákona v pořádku včetně rozměrů grafických symbolů.

CO VŠECHNO VÁM PROGRAM UMOŽNÍ?

 • Vytvářet přehledy skladovaného množství a spotřeby CHLS (možnost propojení informací s výstupy programů pro nákup).
 • Možnost aktuální kontroly a okamžitého zjištění výskytu SVHC látky v používaných produktech (Kandidátský seznam zvláště rizikových a omezených látek).
 • Možnost zjištění výskytu biocidních látek, látek dle Přílohy XVII, látek RoHS směrnice, látek vPvB a dalších nebezpečných látek dle vašich interních seznamů.
 • Zjištění množství látky obsažené v různých výrobkách pro potřeby registrace.
 • Rychlý přístup k aktuálním verzím bezpečnostních listů dodaných výrobcem.
 • Bezpečnostní karty s obsahem Pravidel pro nakládání s NCHLS, snadno a rychle  video
 • Automatická tvorba etikety výrobku v souladu se směrnicí DPD/CLP.  video
 • Přehledy o množstvích látek dle stupně hořlavosti (třídění dle rozmezí bodů vzplanutí).  video
 • Rychlá tvorba přehledů jako podkladů pro vypracování:
  • havarijních plánů dle zákona o vodách
  • protokolů dle zákona o průmyslových haváriích
  • vyhodnocení dle zákona o ekologické újmě
 • Zjištění množství roční spotřeby VOC (těkavých organických látek) pro roční bilanci dle zákona o ochraně ovzduší.
 • Automatický převod informací o nebezpečných směsích do Databáze MZdr CHES.
 • A mnoho dalších specifických výstupů...

VÝHODY PROGRAMU

 • Jednoduché ovládání.
 • Rychlé přehledy.
 • Program lze využít na neomezeném počtu PC stanic v rámci jedné licence.
 • Možnost propojení s výstupními soubory provozních evidencí ve formátu MS Excel nebo po dohodě i jiném.
 • Snadný přístup k aktuálním bezpečnostním listům, datovým listům, technickým listům, recepturám apod.
 • Možnost zadávání klasifikace výrobků z přednastavených šablon u cca 3000 výrobků.
 • Eliminace chyb při zadávání informací o látkách (přednastavenými formáty CAS, EINECS a Indexových čísel, názvosloví, přednastavených Seznamem klasifikovaných látek, přednastaveným zněním R,H a S,P vět).  video
 • Pro zahraniční společnosti automatický převod informací do anglického a slovenského jazyka pro snadné reportování.
 • Ideální nástroj pro potřeby interních kontrol, kontrol státní správy a přehled pro audity kvality v životním prostředí.
 • Rozsáhlá databáze, více než 100 000 klasifikovaných látek v českém, slovenském a anglickém jazyce.

ŠKOLENÍ

Dvoudenní seminář pro uživatele CASEC na téma expoziční scénáře a rozšířený bezpečnostní listopad. více informací zde.
Všichni jste srdečně vítáni.

NOVINKY

Verze 1.1.31

Verze 1.1.30

Verze 1.1.27

Verze 1.1.20

Verze 1.1.17

Verze 1.0.04

Verze 1.0.03

Verze 1.0.02

Verze 1.0.01

Verze 0.99

CENÍK PROGRAMU CASEC platný od 01.01.2018

Roční licenceMiniEdu (1)StandardUniversalProfi (4)
Počet firem11125
Počet položek302004009002000
Export/Import Pdf
Export/Import Excel, HTML
Etiketa/ Bezpečnostní karta
Export do IS CHES (CHLAP)
Aktivní linky k bezpečnostním listům (3)
Import složení a klasifikace z BL
Anglická verze
Slovenská verze
Modul legislativa
Podrobné informace o látce
Tvorba bezpečnostního listu (5)
Cena bez DPH (Kč)5 7207 60021 45033 990 (2) / 39 490 65 230


(1) CASEC Edu je určen pro všechny typy základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol registrovaných MŠMT, které v rámci svého učebního plánu nabízejí výuku chemie na počítači. Dále pro komerční vzdělávací organizace, a to po předložení živnostenského listu či jiného oprávnění na pořádání kurzů pro veřejnost, případně další instituce po doložení skutečnosti, že pořádají kurzy práce s programem CASEC.

(2) Zvýhodněná cena pro zdravotnická a sociální zařízení

(3) Po domluvě lze přiřadit do licence Universal

(4) V rámci licence Profi získáváte smluvní nárok na HOTLINE podporu a uživatelský seminář pro vašeho zástupce jednou ročně zdarma

(5) Modul Tvorba bezpečnostních listů lze dokoupit k licenci Universal a Profi za 15 000 Kč bez DPH

Lze doprogramovat import dat z vašich stávajících evidencí.
V případě rozsáhlejší databáze nad 2000 položek se cena řídí individuální dohodou.

REFERENCE

 • 4CLEAN s.r.o.
 • AGRO CS a.s.
 • ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
 • CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.
 • Cembrit a.s.
 • Dirac Industries s.r.o.
 • Faurecia Emission Systems CZ, s.r.o.
 • Faurecia Exhaust Systems s.r.o.
 • Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.
 • Faurecia Interiors Pardubice s.r.o.
 • Festo, s.r.o.
 • KWW a.s.
 • KYB Manufacturing Czech s.r.o.
 • LATECOERE Czech Republic s.r.o.
 • Legios Loco a.s.
 • Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
 • Nemocnice Na Bulovce
 • Neonlak s.r.o.
 • OMA CZ, a.s.
 • OSTROJ a.s.
 • Oblastní nemocnice Kolín a.s.
 • Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
 • Procter and Gamble (Rakona) a.s.
 • Rodinný pivovar Bernard s.r.o.
 • SAFINA, a.s.
 • SCHOTT CR, s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Toplac s.r.o.
 • UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • VUOS - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
 • Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
 • ČEZ ICT Services, a. s.
 • Škoenergo s.r.o.

PŘIPRAVUJEME